Danh sách các files

01. File hướng dẫn (Là file hướng dẫn sử dụng chương trình) Tải file
02.File Mẫu công trình (Chứa các file mẫu tính toán các công trình mà nhóm đề tài đã xây dựng) Tải file
(ghi chú: Ngưởi sử dụng tải file mẫu được chia sẻ sau đó kê khai và sang trang OTTV upload file mẫu để tính toán kết quả)